ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

1. Решение за откриване на процедура

Становище на АОП

Документация

Покана "Боду ООД"

Покана "Алфа Груп 01" ЕООД

Покана "Телепол" ЕООД

Покана "Бат Секюрити" ЕООД

Покана "Варна Бест Секюрити" ООД

 

Доклад

Решение