Сграда

ОСНОВНА СЦЕНА

 

 

 

ПРОЕКТ "Модернизация на основна сцена на Драматичен театър „СТОЯН БЪЧВАРОВ”  - гр. Варна"

Проект Модернизация на основна сцена на Драматичен театър „СТОЯН БЪЧВАРОВ”  - гр. Варна

Договор: BG161РО001/1.1-05/2008
Бенефициент: Министерство на Културата
Стойност на проекта: 4 278 696,06 лева
Съфинансиране от ЕФРР: 3 636 891,65 леваКрай на проекта: 15.11.2012 г.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
www.bgregio.eu

Европейски съюз

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013

 

ОБЩАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

След 1947 г., с разширяването на дейността на двата културни института, се чувства постоянен недостиг на служебни помещения, репетиционни зали и хранилища за реквизити.

Общата цел на проектното предложение е да допринесе за посрещане на нарастващите нужди на Варна и агломерационния ареал от модерна, привлекателна и достъпна държавна културна инфраструктура.

 

 Кликнете тук, за да видите е-брошурата  

 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

ЗАДАЧИ

 

ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

 

Извършените инвестиционни дейности ще повишат зрителския комфорт и ще подобрят условията за работа както на творческия, така и на административния състав чрез:

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

  1. Служители на ТМПЦ Варна (към 2011 г.):
  1. Зрители – общо 48 217 (за 2011 г.)

БЕНЕФИЦИЕНТИ

В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН ПРОЕКТЪТ ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА:

Ремонтът и рехабилитацията оказват влияние върху икономиката (чрез подобрена привлекателност на региона) и социалната сфера.